Doel

De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de bescherming van kwetsbare ouderen in Nederland, met name op het gebied van het vermogensrecht en het recht op medische zelfbeschikking.

De stichting wil haar doel bereiken door:

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet verstrekken van informatie aan ouderen en degenen die hun belangen behartigen, om hen in staat te stellen maatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van deze ouderen.

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet verstrekken van informatie aan ouderen en degenen die hun belangen behartigen, om hen in staat te stellen maatregelen te nemen ter bestrijding van (financieel) misbruik.

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet bevorderen van het maatschappelijk bewustzijn van de positie van kwetsbare ouderen en de daarmee samenhangende problematiek.

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet creëren van een platform voor het uitwisselen van informatie door personen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf in aanraking komen met kwetsbare ouderen.

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet aangaan van het politieke debat.

Stichting Ouderenbescherming Nederlandhet geven van voorlichting, het verzorgen van cursussen en trainingen.

Onder informatie vindt u informatie over beschermingsmogelijkheden, over het voorkomen en herstellen van ongewenste financiële transacties en (andere) strafbare feiten. De informatieverstrekking vanuit de Stichting is van meer algemene aard. De persoonlijke advisering, het opstellen van stukken en het voeren van procedures wordt door de professionals vanuit hun eigen kantoor gedaan.

Onder het kopje agenda hiernaast kunt u zien welke spreekuren en bijeenkomsten waar, wanneer en bij welke organisatie de komende tijd zijn gepland.

 

 

Controle

Alle beroepsbeoefenaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die hen controleert, zoals de NOVA (advocaten) en de KNB (notarissen). Zowel de advocaten als de notarissen zijn gebonden aan gedragsregels die door hun beroepsorganisatie worden voorgeschreven. 

 

Agenda

There are no upcoming events at this time.